Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

suknieslubne-nikol.pl

 

 

Art. 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

1) Sprzedawca – "Nikol" z siedzibą przy ul. Osikowa 22, 71-015 Szczecin, figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numery REGON 810937820 oraz NIP 8511820777, będący administratorem portalu www.suknieslubne-nikol.pl, posiadający adres e-mail nikol.m@wp.pl. Sklep Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Piastów 51/1, 70-311 Szczecin. Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 18:00 oraz w soboty 10.00 - 14.00. Kontakt do sklepu: info@suknieslubne-nikol.pl, tel. 91 4863384.

 

2) Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Sprzedawcę pod domeną www.suknieslubne-nikol.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.

 

3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod domeną www.suknieslubne-nikol.pl.

 

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

 

5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.

 

6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

 

7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

 

8) Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Art. 2. SKLEP INTERNETOWY, ASORTYMENT I CENY

 

1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.

2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.

4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w opisie towaru są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Wszystkie produkty oferowane przez Właściciela sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

7. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw. końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".

 

 

Art. 3. ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem po złożeniu zamówienia, korzystając z serwisu płatności elektronicznych przelewy24.pl bądź gotówką przy odbiorze towarów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia

4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, Sprzedawca potwierdzi zamówienie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.

6. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3 -7 dni roboczych od chwili uzyskania wpłaty na konto lub zadeklarowania przez klienta otrzymanie przesyłki za pobraniem.

    * W przypadku chwilowego braku towaru realizacja zamówienia następuje do 7 dni roboczych.

    * Produkty typu : welony , okrycia ślubne i komunijne, rękawiczki , halki są wykonywane dopiero po złożeniu zamówienia. Czas realizacji od 4-9 dni roboczych.

    * Pilne zamówienia należy zgłosić i opisać w formularzu zamówienia lub mailowo z zaznaczeniem granicznego terminu dostawy.

7. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Użytkownika zamówienia, zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.

9. Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:

 a) Konto do wpłat za zamówienia z Polski w złotówkach (PLN):

 

 nazwa banku: mBank S.A.

 numer konta: 55 1140 2017 0000 4402 1303 9854

 odbiorca: Elżbieta Mokrzycka

 tytułem: wpisz numer swojego zamówienia

 

 b) Konto do wpłat za zamówienia ZZA GRANICY w euro (EUR): (Bank account for payments in EUR only):

 

 nazwa banku (Beneficiary's bank name): mBank S.A.

 IBAN: BREXPLPWMBK

 BIC/SWIFT: BREX PL PW MBK

 odbiorca (beneficiary): PL 41 1140 2004 0000 3212 0283 3283

 tytułem (Purpose of payment): numer zamówienia (your order number)

 

 

Art. 4. WYSYŁKA

 

1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są podane pod adresem www.suknieslubne-nikol.pl/dostawa.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7dni roboczych – od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w Serwisie, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.

5. Zamówiony przez Użytkownika towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez Użytkownika w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca, na życzenie Użytkownika, może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika. W tym celu należ przesłać na adres Sprzedawcy:

 a) oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez odbiorcę przesyłki i kuriera,

 b) pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Użytkownika (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz Sprzedawcy.

 

c) Po otrzymaniu ww. dokumentów, Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. W przypadku korzystnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika, Sprzedawca, według wyboru Użytkownika, wymieni zniszczony towar albo dokona zwrotu ceny towaru, w terminie 14 dni, na konto bankowe podane przez Użytkownika.

 

 

Art. 5. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest pod adresem http://www.suknieslubne-nikol.pl/ zwroty.html.

2. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.

3. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

4. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy bielizny, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy wskazany w art. 1 pkt 1 Regulaminu.

7. Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

 

 

Art. 6. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Sprzedawcy na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Sprzedawca je uznał.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.

 

 

Art. 7. ZMIANY REGULAMINU

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.

4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Sprzedawcę jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

 

Art. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2014-03-30.

2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.suknieslubne-nikol.pl/regulamin.html w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Sprzedawcy.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel.: 91 4863384

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 2014-03-30